Adresaci kursu

Kurs skierowany jest do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach wzmożonego nadzoru medycznego (SOR, pogotowie ratunkowe, OIOM, IT, izby przyjęć,). Uczestnicy kursu powinni mieć odpowiednie kwalifikacje medyczne oraz doświadczenie zawodowe.

Cele kursu

  • Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych. Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz w okolicznościach występujących przed zatrzymaniem krążenia.
  • Nauczenie rozpoznawania pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia, identyfikacji przyczyny, wdrożenia działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia.
  • Przygotowanie do rozwiązywania problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia – elementy komunikacji z zespołem, z bliskimi pacjenta, decyzyjność w nagłych sytuacjach.

Program

  • Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu (co najmniej cztery tygodnie przed kursem) z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz pre-test. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej uczestnika. Wynik testu nie wpływa na ocenę końcową po kursie. Od uczestników kursu oczekuje się kompetencji w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych.
  • Intensywny kurs trwa 2 dni. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji. W programie kursu znajdują się: wykłady, pokazy, dyskusje. Głównym sposobem przekazywania wiedzy są ćwiczenia w małych grupach (do 8 osób na 2-3 instruktorów) przy wykorzystaniu scenariuszy symulowanych na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji). Maksymalna liczba kursantów to 32 osoby (4 grupy po 8 osób).


Sprawdzanie wiedzy

  • Kursanci poddawani są ocenie podczas symulowanych scenariuszy. Podlegają jej ich umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych czynności resuscytacyjnych, przeprowadzenia w bezpieczny sposób defibrylacji oraz znajomość algorytmów postępowania w stanach zagrożenia życia.
  • W ostatni dzień kursu przeprowadzany jest także test wyboru tematyką obejmujący treści poruszane podczas kursu. Pozytywny wynik ze sprawdzianu teoretycznego i praktycznego wiąże się z otrzymaniem certyfikatu Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. Certyfikat wymaga aktualizacji co 3 lata.

Koszt

  • Koszt: 1800 zł / os., maksymalna liczba uczestników: 12 osób.